Eerste fase 2018-2019

In de eerste fase wil White Lotus World Peace Buddhist Centre (hierna te noemen WLWPBC) zich richten op het geven van diverse cursussen (ambulant), het werven van leden en zich bezig houden met netwerken.

 

Programma aanbod

Het programma voorziet in het eerste twee jaar.

D.m.v. het geven van diverse introductiebijeenkomsten hopen wij meditatiecursussen te kunnen geven en leden te werven.

 

Leden werven betekent de start van continuïteit.

Het organiseren van netwerk en introductiedagen is de basis.

 

a.  Basiscursus Meditatie

1 introductiedagen

 

b. Meditatie Cursussen (onderverdeeld in Introductieklassen, Beginnersklassen en Klassen voor Gevorden)

INHOUD:

4 HOOFDTHEMA’S

1e richten naar spiritualiteit

2e het pad betreden

3e uitleg van het illusionaire

4e de natuurlijke staat van zijn

 

1e Richten naar spiritualiteit

Algemeen (alle voertuigen)

1. Waardevolle menselijke geboorte

2. Impermanentie

3. wet van oorzaak en gevolg

4. tekortkomingen van het cyclisch bestaan.

 

2e Het pad betreden

1. Toevlucht nemen (algemeen)

2. 12 schakels van onderlinge afhankelijkheid

3. Bodhicitta (specifiek)

4. Leegte

 

Onder 2 zijn de volgende specifieke beoefeningen van toepassing (methodes)

Effecten van negatieve acties zuiveren.

Positieve energie verzamelen d.m.v. aanbieden van mandala’s verzamelen (positief).

Initiatie van de lama d.m.v. guru yoga.

 

3e Uitleg van het illusionaire

1. inzicht “calm abiding” Shamata

2. zelfloosheid van fenomenen

    Zelfloosheid van personen.

3. conventionele (relatieve) werkelijkheid en absolute werkelijkheid

 

4e De natuurlijke staat van zijn.

    Tantra (ontwikkeling- en voltooiingfase) de natuurlijke staat van zijn (geest), Dzochzen,

    Mahamudra, the middle way, uiteindelijke zienswijze, staat van verlichting.

 

c.Try out dag ten behoeve van kinderen

   Kennismaken met het Boeddhisme voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar.

   Inhoud:

   Zandmandala maken met Lama Choenyi

   Geschiedenis van het Boeddhisme

   Het gebruik van materialen bij rituelen

   Tradities

   Oefeningen

 

d. Lezingen

 

Thema's

1. Verslavingen 

2. Zelfredzaamheid

3. Omgaan met agressie

4. Zorg voor elkaar

5. Het ontwikkelen van verdraagzaamheid

6. Concentratie

 

e. Retraites

 

f. Corporate Masterclasses.

 

3 daagse congressen t.b.v. Bedrijfsleven en Instellingen, waar de dialoog wordt aangegaan over de diverse Wereldse cultuurverschillen, naar een model van Geert Hofstede.

Dit model dient als brug naar de Boeddhistische visie, waarbij het doel van onze Stichting is om cultuuroverstijgend te werken en zodoende de Boeddhistische Leerweg te kunnen neerzetten.

(zie bijlage presentatie)

 

 

Basisscholen.

Over 6 weken is er een gesprek met de Bovenschoolse Directie te Hellevoetsluis over de programmamogelijkheden van White Lotus World Peace Buddhist Centre.

 

h. Boeddhistische Geschiedenis

Bestemd voor Hogescholen en Universiteiten.

 

i. Masterclasses Overeenkomsten Kwantum Fysica en het Boeddhisme.

Dialoog met wetenschappers en studenten van de Technische Universiteiten over Mindset en Kwantumfysica.

 

j. Stervensbegeleiding/Rouwverwerking en ondersteuning van ouderen.

Het verminderen en tegengaan van verstorende emoties om een kalme gemoedstoestand te creëren.

 

k. Medisch en Sociaal Pedagogisch.

Onderricht ter bevordering van kwaliteit van leven.

Er wordt contact gelegd met de Pameijer Stichting door de Penningmeester V. de Lange.

 

Reclassering Nederland: heeft aangegeven bij een goed plan serieus te willen kijken naar de mogelijkheden tot het geven van onderricht aan personeel. (in ontwikkeling)

 

l. Communicatie.

Huisstijl

Er zal een offerte ten behoeve van drukwerk worden aangevraagd.

 

Netwerken en P.R,,

Mailinglijsten maken met ondergenoemde instellingen.

 

Algemeen: Bibliotheken, huisartsen, oudereninstellingen, scholen, verenigingen, ,Justitie, Politie, Brandweer, Leger, ziekenhuizen, psychologen, psychiaters, universiteiten, jeugdzorg, serviceclubs, ondernemersverenigingen, bedrijfsleven Doorn e.o..

 

Specifiek: Nederlands Boeddhistisch Archief, Technische universiteit Delft, Voedingsmiddelenindustrie, grondstoffenindustrie, Farmaceutische industrie, Verzekeringsmaatschappijen, Banken, Investeringsmaatschappijen, Informal Investment, Crowdfunding, bouwbedrijven, diverse studie instituten, Instituut voor Wijsbegeerte.

 

Internationaal

We willen een onderzoek starten naar uitwisselingstrajecten, waarbij we op Europees en Gemeentelijk niveau de mogelijkheden naar subsidies dienen te onderzoeken.

Door het geven van lezingen in Europa/buitenland kunnen we een internationaal platform creëren ter vergroting van het behoud van het Tibetaans Cultureel Erfgoed.

Momenteel zijn er contacten gelegd met Spanje (Barcelona en omstreken) om daar het netwerk te verbreden.

De bedoeling is dat Lama CHoenyi en Ada Spelde een werkbezoek gaan brengen aan Spanje.

De reis- en verblijfskosten willen we dekken door middel van het geven van “proef” teachings aldaar.

 

Parallel tweede fase Dharmacentrum.

Parallel aan dit programma wil WLWPBC onderzoek doen naar een locatie ten behoeve van het Dharma Centrum.

A.s. week gaan Lama Choenyi en Ada Spelde praten met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug over locatiemogelijkheden.

Om een gedegen bouw -en financieel plan te maken, dient er wel een locatie te zijn.

Investeerders willen een concreet tastbaar plan zien. Een goed financieel plan maken, een goede architect, bouwonderneming en een heldere prognose van de exploitatiekosten, gegarandeerd voor de komende vier jaren.

 

Lama Choenyi heeft zijn voorkeur voor nieuwbouw aangegeven. De wens is een hoofdgebouw met daaromheen logeerfaciliteiten te creëren.

 

Het samenstellen van werkgroepen

Werkgroepen onder leiding van Coördinatoren dienen te worden geformeerd, zoals

Werkgroep P.R. en Communicatie

Werkgroep meditatieklassen, retraites, teachings, lezingen.

Werkgroep Bouw

Werkgroep IT

Werkgroep Fondsenwerving en Donaties.

 

Parallel tweede en / of derde fase Kenniscentrum, Kwantumfysica.

Uitgangspunt vanuit het Boeddhisme:

Two Truths

Relative truth and ultimate truth.

Relative truth describes the seeming, superficial and apparent mode of all things.

Ultimate truth describes the real, true and unmistaken mode. These two aspects of reality are defined by the FOUR PHILOSOPHICAL SCHOOLS as well as the Tantras of Vajrayana in different ways, each progressively deeper and closer to describing things as they are.


 

Het fenomeen neuroplasticiteit houdt in dat door positieve herconditionering de zenuwen in structuur veranderen. Een positieve verandering door trainen van positieve vaardigheden. De zenuwen (dendrieten en axionen) maken nieuwe uitlopers aan. Het is als het ware het overschrijven van negatieve conditioneringen naar transformeren naar positieve conditionering.

The Mind and Life Conference onder leiding van Z.H. de Dalai Lama, geeft aan dat door middel van FMRI scans het verschil kan worden aangetoond in (positieve) hersenactiviteit, alsmede de connectie/overeenkomst aangaande de kwantumfysica.

 

Met de komst van snelle (kwantum) computers zullen er meer mogelijkheden zijn om veranderingen in celstructuren waar te nemen en deze dientengevolge te kunnen registreren.  Er zijn methodes voor koolstofdateringen op high tech niveau. Bewijzende: Hoe snel verandert de structuur?

Voorlopig kan (kunnen) op moleculair en chemisch gebied de samenstelling(en) worden geanalyseerd.

Activiteiten:

White Lotus World Peace Buddhist Centre, T. 085-0212084, E. contact@whitelotuswpc.com
Copyright © 2018. Created by VDLX
White Lotus World Peace Buddhist Centre | Uitgeoefende activiteiten Activiteiten